Terabyte,Petabyte,Exabyte,Zettabyte,Yottabyte Cevrimleri

Megabyte = 1/1152921504606846976 yottabyte = 1/1125899906842624 zettabyte = 1/1099511627776 exabyte = 1/1073741824 petabyte = 1/1048576 terabyte = 1/1024 gigabyte = 1 megabyte = 8 Megabits Read more »