Monday, February 24, 2020

Alexa Nedir?

By , in Soru? Cevap? on . Tagged width: ,

Alexa Nedir?
Alexa.com, web sitelerinin trafiði hakkýnda bilgi veren bir websitesidir. Amazon.com’un bir alt þubesi olma özelliði taþýr.
Bu makalede Alexa Rank’in önemi üzerinde duracaðým ve Alexa Rank deðerini arttýrmak için yapmanýz gerekenleri anlatacaðým. Son olarak da Alexa popülerliðinizi arttýrmak için önerilen 20 yönteme yer vereceðim.

Alexa Rank Nedir?
Alexa Rank, Alexa Toolbar kullanýcýlarýnýn ziyaret ettiði websitelerinin trafiðini ölçen ve bu trafiðe göre bir sýnýflandýrma yapan bir puanlama þemasýný kullanýr.

Daha fazla bilgi için Alexa Traffic Rank sayfasýný inceleyebilirsiniz.

The traffic rank is based on three months of aggregated historical traffic data from millions of Alexa Toolbar users and is a combined measure of page views and users (reach). As a first step, Alexa computes the reach and number of page views for all sites on the Web on a daily basis. The main Alexa traffic rank is based on the geometric mean of these two quantities averaged over time (so that the rank of a site reflects both the number of users who visit that site as well as the number of pages on the site viewed by those users)

Alexa Rank Deðeri Neden Yükseltilmeli?


Webmasterlar (webmasters), reklam verenler (advertisers) ve reklam yayýncýlarý (ad networks); websitenizin ya da blogunuzun alexa rank deðerini baz alarak sitenizi deðerlendirir. Yüksek popülerliðe sahip bir websiteniz varsa hem daha çok ziyaret edilirsiniz, hem de yayýnladýðýnýz reklamlardan daha yüksek kazanç saðlarsýnýz.

ReviewMe, TextLinkAds ve Sponsored Reviews gibi networkler Alexa Rank deðerine göre deðerlendirme yapan reklam yayýncýlarýndandýr.

Alexa Rank Problemleri
Alexa popülerliði genellikle webmaster ya da bilgisayar/internet konularýnda teknik yardým sunan websitelerinde daha üst seviyededir. Çünkü webmasterlar ya da web konusunda uzman kullanýcýlar hem kendileri Alexa toolbar kullanýr, hem de ziyaretçilerinin Alexa kullanmasýný teþvik eder. Ancak konusu farklý olan internet sitelerinin sahiplerinin istisnalar dýþýnda Alexa olayýndan bihaber olduðu söylenebilir.

Sonuç olarak; bir çok kaynak Alexa’nýn diðer websitelerinin popülerlik ölçümünde doðru methodlarý kullanmadýðýný belirtmektedir. Ben de bu görüþe katýlýyorum. Siz ne düþünüyorsunuz?

Alexa trafik ölçümünde pek etkin bir yol olmasa da birçok kaynak tarafýndan hala kullanýldýðý için, elimiz mahkum, biz de kullanacaðýz.

Parasallaþma stratejileri (monetization) söz konusu olduðunda Alexa önem bakýmýndan ilk sýralarda yer almaktadýr.

Alexa ile Baþlangýç Yapmak
Alexa kullanmaya baþlamak için iki kolay yol mevcut:

Ýnternet Explorer kullanýyorsanýz bu sayfayý ziyaret edin ve Alexa Toolbar yazýlýmýný yükleyin.
Mozilla Firefox kullanýcýlarý da Alexa Rank, Google Pagerank deðerlerinin yanýsýra kullanýþlý özellikler de sunan SearchStatus Extension programýný yükleyebilir.
Kiþisel olarak, Alexa Toolbar yerine SearchStatus Extension kullanmanýzý tavsiye ediyorum.

Alexa Rank Nasýl Yükseltilebilir?
Baþlangýçtaki rank deðeriniz milyonlarla ifade edilirken bazý methodlarla bu deðeri 100,000’ler seviyesine indirebilirsiniz. Ancak bu deðeri 10,000’ler ya da 1000’ler seviyesine indirmek çok zordur. Websiteleri arasýndaki rekabet sizin alexa sýralamasýnda popüler olmanýzý zorlaþtýracaktýr.

Bazý kaynaklar Alexa’yý hile ile kandýrmak için herhangi bir yol olmadýðýný, bazý kaynaklar ise otomatik surf (auto-surf) ya da script yardýmýyla bazý deðiþiklikler yapýlabileceðini belirtmektedir.

Doðru ya da yanlýþ. Bahsedilen yöntemlerin doðruluðunu anlamanýn en iyi yolu, birazdan bahsedeceðimiz 20 yöntemden birkaçýný denemek olacaktýr.

Alexa Rank’i Arttýrmanýn 20 Yolu
Ýþte Alexa Rank deðerini arttýrmak için uygulamanýz gereken methodlar. Bu methodlarý aldýðým ve yazýyý hazýrlarken yararlandýðým kaynaðý yazýnýn sonunda bulabilirsiniz.

Bahsedeceðimiz ipuçlarý iþe yarýyor mu? Evet, ancak bu adýmlarý uyguladýktan sonra aktif bir çaba göstererek sitenizde kaliteli ve benzersiz içerik kullanmaya çalýþmalýsýnýz. Baþka bir kiþi tarafýndan yazýlan içeriði birebir kopyalamak yerine, biraz gayret göstererek yazýlarý kendiniz yazýn. Ýngilizce kaynaklardaki popüler makaleleri Türkçe’ye çevirerek sitenizin popüleritesini arttýrabilirsiniz.

Alexa Toolbar ya da Firefox için SearchStatus Extension yükleyin ve anasayfanýzý blog ya da websitenizin anasayfasý olacak þekilde ayarlayýn. Bu en temel adýmdýr.
Websitenize bir Alexa Rank Widget ekleyin. Bu sayacý www.mikroproje.com sitesine geçtiðimiz hafta ekledim ve bir haftada oldukça faydalý oldu.
Diðer kullanýcýlarý (webmasterlar, arkadaþlarýnýz, sitenizin ziyaretçileri ve blog okuyucularýnýz) Alexa Toolbar kullanmaya teþvik edin.

Ofiste mi çalýþýyorsunuz? Tüm bilgisayarlara Alexa Toolbar ya da SS Firefox eklentisini yükleyin ve anasayfa olarak websitenizi ya da blog sayfanýzý ayarlayýn.
Arkadaþlarýnýzdan ya da site ziyaretçilerinizden sitenizi Alexa üzerinde incelemelerini ve puan vermelerini isteyin. Ne kadar etkin bir yöntem olur, bilemem. Ancak bir gün faydasýný görebilirsiniz.
Alexa hakkýnda yazýn. Webmasterlar ve blog yazarlarý Alexa rank deðerini yükseltmek için çeþitli yöntemleri okumayý sever. Alexa hakkýnda yazdýðýnýz makaleler webmasterlarýn sitenize link vermesinde etkili olur. Bu þekilde trafiðinizde belirgin bir artýþ görebilirsiniz.
Websitenizin adresini (URL), webmaster forumlarýnda paylaþýn. Webmasterlar genellikle toolbarý en çok kullanan kiþilerdir. Böylece webmasterlarýn sitenizi ziyaret etmesini ve görüþlerini paylaþmasýný saðlayabilirsiniz.
Webmasterlara yönelik içerik yazýn. SEO ve domain konularýnda yazmak faydalý olabilir. Çünkü bu kategorilerle ilgilenen webmasterlarýn büyük bölümü Alexa Toolbar kullanýcýsýdýr. Ayrýca sitenizin içeriðinden mesajlaþma ve sohbet sitelerinde (social networking sites) bahsedebilirsiniz.

Websitenizin URL’sinde Alexa redirects kullanýn. Þu yöntemi deneyin: http://redirect.alexa.com/redirect?www.mikroproje.com. mikroproje.com yerine kendi site adresinizi yazýn. Redirect edilen yani yönlendirilen URL’yi sitenizin yorum alanlarýnda (comment sections) ve forum imzalarýnýzda (forum signatures) kullanýn. Bu yönlendirme her benzersiz IP adresi için günde bir kez kazanç saðlayacaktýr. Bu nedenle, defalarca yönlendirilmiþ adrese týklamak size herhangi bir kazanç getirmeyecektir.
Asyadaki kullanýcýlar için hazýrlanan social networking websitelerinde ve forumlarýnda mesaj yazýn. Bazý kaynaklara göre Kore ve Hong Kong kullanýcýlarý Alexa Toolbar’ýn hayran kitleleri arasýnda.
Websitenizde Webmaster Araçlarý (Webmaster Tools) bölümü açýn. Örnek olarak Aaron Wall’un websitesini inceleyebilirsiniz.
Digg ve benzeri topluluklarda yer almaya çalýþýn. Bunu kaliteli içerik yazarak saðlayabilirsiniz.
PayPerClick (týklama baþýna ödeme veren) kampanyalardan yararlanýn. Google ve yüksek trafikli arama motorlarýnda reklamýnýzý yayýnlayarak sitenizin trafiðini arttýrabilirsiniz. Verdiðiniz reklamýn etkinliði sitenizin içeriði webmaster, teknik yardým gibi konularla ilgili olduðunda daha fazla olacaktýr.
Blog sayfanýzda Alexa kategorisi oluþturun. Alexa kategorisinde Alexa ile ilgili makalelerinizi, alexa ile ilgili haberleri yayýnlayýn. Bu þekilde webmasterlarýn sitenizdeki Alexa ile ilgili içeriðe daha kolay eriþmesini saðlayabilirsiniz.
Popüler yazýlarýnýzý optimize edin. Arama motorlarýndan yüksek trafik alan yazýlarýnýz mý var? Sitenizdeki iç baðlantýlar için alexa yönlendirmeleri kullanýn.
Webmaster forumlarýndan ve sitelerinden banner ya da text link satýn alýn. Ýyi hazýrlanmýþ bir reklam sitenize çok sayýda ziyaretçi getirecektir.
Websitenizi canlý tutmak için forum yazarlarý bulun. Güvenilir kullanýcýlarýn sitenizde düzenli olarak yazýlarýný yayýnlayabilmesine fýrsat verin. Sitenizde yazý yazan kullanýcýlarýn kopyala-yapýþtýr þeklinde mesaj göndermelerini engelleyin. Asla çalýntý içerik kullanmayýn. Alýntý yaparken mutlaka kaynak belirtin.
Tanýdýðýnýz bir internet kafe sahibi varsa, bilgisayarlara Alexa Toolbar yüklemesini ve anasayfa olarak sitenizin anasayfasýný ayarlamasýný rica edebilirsiniz. Eðer bu kiþi ýsrarcýysa rüþvet olarak teknik yardým (bilgi sahibi iseniz) teklif edebilirsiniz.
MySpace kullanýn. Görsel materyal (tuhaf, eðlenceli ya da insanlarýn ilgisini çekecek diðer kategorilerde resimler) kullanarak ve týklamalarý alexa yönlendirmesine göndererek sitenizin popülerliðini arttýrabilirsiniz. Ancak bu gerçekten websitenizin ziyaret edildiði anlamýna gelmez.

Alexa Auto-Surf araçlarýný kullanýn. Ýþe yarar mý? Belki yeni websiteleri için faydalý olabilir. Alexa rank deðeri çok kötü olan websiteleri için bu yöntem iþe yarayabilir.

kaynak= http://yigini.net/web_master_araclari/webmaster_makaleleri/alexa_nedir.html