Wednesday, May 27, 2020

Tarihlerle Osmanli Imparatorlugu

1800-1899 yılları arası
1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin’e göre hazırlanmaya başlaması
1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları (Mart)
1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi
1801 – Mısır’ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
1805 – Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması
1805 – Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “İmparator” unvanını tanıması
1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini (Temmuz)
1806 – Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak’ası
1806 – Osmanlı-Rus Savaşı http://ufoss.com
IV.Mustafa1806 – III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
1806 – Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması (Ocak)
1806 – Memleketeyn’in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
1807 – İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
1807 – İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül)
1807 – Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası (29 Mayıs)
1808 – Mustafa Rakım’ın celi sülüs ve tuğra’ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması (28 Temmuz)
Alemdar Mustafa Paşa1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
1810 – II. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması
1810 – İzmir Jimnasium’unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet’in ta’lik’e son şeklini verişi
1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu
II. Mahmut1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
1816 – Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini
1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani’nin ölümühttp://ufoss.com
1821 – Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)
1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
1824 – Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
1826 – Şinasi’nin doğumu; Mustafa Rakım’ın İstanbul’da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
1826 – Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması (14 Haziran)
Navarin Deniz Savaşı1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi (7 Ekim)
1827 – Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
1827 – Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)
Kavalalı Mehmet Ali Paşa1827 – Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması
1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz)
1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
1829 – Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in İstanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması
1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan’ın bağımsızlığı (14 Eylül)
1830 – Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; İshak Efendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
1830’da Osmanlı Devleti1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması
1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1830-1831 – Nüfus sayımları
1830 – Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
1831-1834 – İshak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri (1 Kasım)
1832 – Tıphane-i Amire’nin Şehzadebaşı’ndan Cerrahhane’nin bulunduğu binaya nakledilmesi
1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı
1832 – İstanbul-İzmit “posta yolu” nun yapımı
1832 – İngiliz postalarının kuruluşu
1832 – Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması (29 Ocak)
Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani)1832 Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
1833 – Feshanenin kuruluşu
1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi (5 Nisan)
1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
1834 – Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması
1834 – Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak değiştirilmesi
1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede)
Kavalalı İbrahim Paşa1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (11 Mart)
1837 – Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
1838 – Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
1838 – Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi
1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi
1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması (24 Mart)
1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanması (16 Ağustos)
Abdülmecit1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye’nin çıkarılması
1839 – Ali Süavi’nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti’nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye’nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması
1839-1844 – Dr. Bernard’ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi
1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi (1 Temmuz)
1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı (3 Kasım)http://ufoss.com
1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851’de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
Mustafa Reşit Paşa1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
1840 – Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması
1840 – Posta Nezareti’nin kurulması
Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)1840 – Namık Kemal’in doğumu (21 Aralık)
1841 – Lübnan olayları
1841-1906 – Ahmed Ali Paşa’nın doğumu. (ressam)
1841 – İngiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması (24 Mayıs)
Namık Kemal1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
1842 – Askeri Baytar Mektebi’nin açılması
1843 – Hereke Fabrikası’nın kurulması
1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat)
1844 – Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
1845 – İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
Beylerbeyi Sarayı1845 – Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü’l-fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
1845 – Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti (Ocak)
1845 – Meclis-i Muvakkat’ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa’nın ölümü
1846 – Rus Ticaret Muahedesi
Abdülhak Hamit Tarhan1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
1846 – Darü’l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası
1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi
1847 – Dersaadet Bankası’nın kuruluşu
1847 – İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor); Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
1847 – Recaizade Ekrem’in doğumu (1 Mart)
Kırım Savaşı1848 – Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar
1848 – Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1848 – İstanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
1848 – İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması (16 Mart)
1848 – Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
1849 – Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet’in İstanbul’da vefatı
Dolmabahçe Sarayı1850 – 1847’den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1850 – Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
1850 – İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
1850 – Muallim Naci’nin doğumu
1850 – Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması (12 Mart)
1851 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
1851 – Londra Sergisi
Telgraf Modeli1851 – Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş’in açılması
1851 – Encümen-i Daniş’in kurulması (18 Temmuz)
1852 – Abdülhak Hamid’in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
1853 – “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması
1853 – İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi
1854 – İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
1854 – Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması
1854 – İhtisab teşkilatının lağvı
1854 – Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
1855 – Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım’ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa’nın köşküne İtalya’dan getirtilen)
Şinaşi1855 – Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması
1855 – Paris Sergisi
1855 – İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
1855 – Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
1855 – Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
1856 – Rusya’nın Asya’da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
Tercüman-ı Ahval1856 – Bank-ı Osmani’nin kurulması
1856 – Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
1856 – Islahat Fermanı
1856 – 1860 – Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı
1856 – 1866 – İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
1856 – Islahat Fermanı’nın ilanı (18 Şubat)
1856 – Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
1856 – Rusya’nın bozguna uğraması (30 Mart)
1856 – Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)
1862’de Osmanlı Devleti1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması
1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı
1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması (17 Mart)
1857 – Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
1858 – Birinci Karadağ Harekatı
1858 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
1858 – Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
1858-1859 – Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
1858 – Arazi Kanunnamesi’nin kabulü (6 Haziran)
1858 – Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye’nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
Abdülaziz1859 – Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması
1859 – Fransızca’dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’sinin neşri
1859 – Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu (12 Şubat)
1860 – Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
1860 – İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi
1860-1861 – Lübnan ve Suriye Olayları
1860-1861 – Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
1860 – Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
1861 – Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması
1861 – Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu
1861 – Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü
1861-1866 – Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı
Mithat Paşa1861 – Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
1861 – David Paşa’nın Lübnan’a vali olarak atanması (9 Haziran)
1861 – Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8’e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
1862 – İkinci Karadağ Harekatı
1862 – Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa’nın vali olarak tayini
1862 – Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
1862 – Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
1862 – Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
1862 – Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması
1862 – Mahrec-i Aklam’ın kurulması
1862 – Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
İyonya1862 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
1863 – Abdülaziz’in Mısır’a seyahati
1863 – Mithat Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
1863 – İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması
1863 – Menafi Sandığı’nın kurulması
1863 – Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
Girit İsyanları yaşandı.(Piri Reis’in haritası)1863 – Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü
1863 – Darü’l-Fünun’da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
1863 – Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)
1864 – Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı)
1864 – İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu1864 – Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
1864 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu
1864 – Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
1864-1876 – Paris’e talebe gönderilmesi
1864 – Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü (8 Ekim)
1865 – Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
1865 – İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu
1865 – Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi
1865 – Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi (Eylül)
1866 – Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1866 – Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
1866 – Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması
İsmail Paşa1866 – Simkeşler Şirketi’nin kuruluşu
1866 – Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1866-1867 – Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
1867 – Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
1867 – Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması
1867 – Mısır Valisi İsmail Paşa’nın “hıdiv” olması
1867 – Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları
1867 – Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
1867 – Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu
1867 – Menafi Sandığı’nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
1867-1876 – İzmir Rıhtımı’nın inşası
1867 – Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
1867 – Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
1867 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati (21 Haziran)
1868 – Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi
1868 – Galatasaray Sultanisi’nin açılması
1868 – İstanbul Emniyet Sandığı’nın kurulması
1868 – Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
1868 – Yunan postasının kapatılması
1868 – Feshane’nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
1868 – Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması
1868 – Adliye Nezareti’nin kurulması (1 Mart)
1868 – Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
1869 – İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması (8 Nisan)
1869 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
1868 – Mekteb-i Sultani’nin açılması (1 Eylül)
1869 – Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
1869 – Turuk Nizamnamesi’nin kabulü (26 Ağustos)
1869 – İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul’a gelişi (13 Ekim)
1869 – Süveyş Kanalı’nın açılması
1869 – Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
1869 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin ilk kitabının kabulü
1869 – Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
1869 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması (Ekim)
1870 – Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları
1870 – Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması
1870 – Cenab Şehabeddin’in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat’ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane’nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü’l-Fünun’ı Osmani’yi teşkil eden şubeler arasında “İlm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
1870 – Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması
1870 – Darülfünunun açılması teşebbüsü
1870-1927 – Kemaledin Bey (mimar)http://ufoss.com
1870 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
1870 – Darü’l-Muallimat’ın açılması (26 Nisan)
1870 – Kavanin ve Nizamat Dershanesi’nin açılması (2 Temmuz)
1870 – Darü’l-Fünun müdürü Tahsin Efendi’nin umuma açık konferanslar (ders-I’am) tertip etmesi (Ekim)
1871 – Sadrazam Ali Paşa’nın vefatı
1871 – Saint-Esprit Okulunun kurulması
1871 – Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
1871 – Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması
1871 – Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri
1871 – İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
1871 – Şinasi’nin ölümü (13 Eylül)
1872 – Emniyet Sandığı’nın şubelerinin açılması
1872 – Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
1873 – Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu
1873 – Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması
1873 – Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
1874 – Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
1874 – Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
1874 – Kara gümrüklerinin lağvı
1874 – Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
1874-1875 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
1875 – Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
1875 – Bosna-Hersek isyanları
1875 – Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi’nin açılması
1876 – Bulgar isyanları
1876 – Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı
1876 – Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve II. Abdülhamid’in cülusu
1876 – Meşrutiyet’in ilanı
1876 – İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
1876 – İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
1876 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin son kitabının kabulü
1876 – Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal’in İntibahı’nın neşri; İzmir ve Manastır’da yatılı idadiler açılması
1876 – Ziya Gökalp’in doğumu
1876 – I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
1877 – Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması
1877 – Mahrec-i Aklam’ın Mekteb-i Mülkiye’nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulması
1877-1878 – Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi
1877 – İlk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) (19 Mart)
1877 – Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
1877 – Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü (5 Ekim)
1877 – Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili (13 Aralık)
1878 – Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
1878 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları
1878 – Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması
1878 – Ermeni meselesinin zuhuru
1878 – Ali Suavi’nin öldürülmesi
1878 – Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
1878 – Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki
1878 – Makedonya meselesinin ortaya çıkması
1878 – Meclisin kapatılması (13 Şubat)
1878 – Darü’l-Fünun-ı Sultanisi’nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
1879 – II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
1879 – Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü
1879 – Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
1879 – Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü
1880 – Vergi reformu
1880 – Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
1880 – İlk köy romanı, Ahmed Mithat’ın Bahtiyarlık’ının neşri; Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi
1880 – Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü
1880 – İstanbul’da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
1880 – Ziya Paşa’nın ölümü (17 Mayıs)
1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye’nin kurulması (20 Aralık)
1881 – Mustafa Kemal’in Doğumu
1881 – Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
1881 – Muharrem Kararnamesi’nin neşri
1881 – Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması
1881 – Mühendishane’de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü’l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birleştirilmesi
1882 – Tunus’un Fransızlar tarafından işgali
1882 – Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması (2 Ocak)
1883 – Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)
1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)
1884 – Yahya Kemal’in doğumu (2 Aralık)
1885 – Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı
1885 – Abdülhak Hamid’in Makber’inin neşri
1885 – Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
1886 – Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886 – Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması
1886-1887 – Darü’l-muallimin’in yatılı hale getirilmesi
1887 – Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması
1887 – Ahmed Haşim’in doğumu; Şevki Efendi’nin İstanbul’da vefatı
1887 – Beşir Fuad’ın intiharı (5 Şubat)
1888 – Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
1888 – Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
1888 – Namık Kemal’in ölümü (2 Aralık)
1889 – İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması
1889 – İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulması
1889 – Yakup Kadri’nin doğumu (27 Mart)
1890 – Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
1891 – Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebi’ne yatılı olarak nakledilmesi
1891 – Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 – Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması
1891 – Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması
1891 – Darü’l-Muallim’in aliye şubesi açılması (3 Kasım)
1892 – [[Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
1892 – Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması
1893-1896 – İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
1894 – Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey’in Musiki Istılahatı)
1894 – Sasun’da Ermeni olayları
1894 – Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
1895 – İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 – Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1895 – Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
1895 – Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi
1895 – Sadrazam Said Paşa’nın beş fakülteden “darülacaze” oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)
1896 – Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
1896 – Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları
1896 – Girit isyanının alevlenmesi
1896 – Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
1897 – Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
1897 – 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)
1898 – Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi
1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
1899 – “XXL” bu şifreyi bana özel mesaj olarak gönder 15$ senin olsun
1900-1922 yılları arası [değiştir]
1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi
1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1900 – Darü’l Fünun-ı Şahane’nin kurulması (31 Ağustos)
1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı
1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902 – Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım)
1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık)
1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos)
1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
Önerilen makaleler