Alexa Nedir?

Alexa Nedir? Alexa.com, web sitelerinin trafiði hakkýnda bilgi veren bir websitesidir. Amazon.com’un bir alt þubesi olma özelliði taþýr. Bu makalede Alexa Rank’in önemi üzerinde duracaðým ve Alexa Rank deðerini arttýrmak için yapmanýz gerekenleri anlatacaðým. Son olarak da Alexa popülerliðinizi arttýrmak için önerilen 20 yönteme yer vereceðim. Alexa Rank Nedir? Alexa Rank, Alexa Toolbar kullanýcýlarýnýn ziyaret ettiði websitelerinin trafiðini ölçen ve bu trafiðe göre bir sýnýflandýrma yapan bir puanlama þemasýný kullanýr. Daha fazla bilgi için Alexa Traffic Rank sayfasýný inceleyebilirsiniz. The

Continue Reading

Site Footer